REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania, składania zamówień, realizacji zamówień i oraz składania reklamacji w sklepie internetowym LOOS Centrum Sp. z o.o
 2. Operatorem sklepu internetowego zwanego dalej Sklepem, jest firma:
  Loos Centrum Sp. Z o.o.
  ul. Marii Kazimiery 35
  01-641 Warszawa
  NIP: 952-10-64-728 REGON: 011956388
  Nr konta bankowego 97 1750 0009 0000 0000 0322 2338 
  nazwa banku BNP Paribas Bank Polska S.A.
  wpisana do KRS numerem 0000129833, zwana dalej Sprzedawcą.
 3. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą poczty e-mail: czesci@loos.pl, telefonicznie pod numerem +48 735 202 861 lub osobiście pod adresem, jak w ustępie poprzedzającym.
 4. Opisy produktów i zdjęcia stanowią chronioną własność Sprzedawcy lub współpracujących z nim producentów, importerów oraz dystrybutorów. Kopiowanie tekstów oraz zdjęć ze sklepu LOOS Centrum Sp. z o.o. wymaga zgody Sprzedawcy.
 5. Wszystkie znaki towarowe, loga lub nazwy handlowe używane w sklepie są własnością ich prawnych właścicieli.
 6. Informacje o produktach podane w sklepie internetowym a w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
 7. Korzystanie ze sklepu internetowego możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny klienta minimalnych wymagań:
  • Przeglądarka Firefox wersja 20 lub wyższa z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub
  • Przeglądarka Chrome wersja 27 lub wyższa z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub
  • Przeglądarka Opera wersja 15.0 lub wyższa z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub
  • Przeglądarka Safari wersja 5.1.10 lub wyższa z włączoną obsługą JavaScript i Cookies lub
  • Przeglądarka Internet Explorer wersja 10.0 lub wyższa z włączoną obsługą JavaScript i Cookies,
  • minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.
 8. Pliki Cookies używane są przez Sprzedawcę w celu ułatwienia korzystania ze Sklepu w tym logowania, wypełniania formularzy, wyświetlania dopasowanych dla klienta treści oraz zbierania anonimowych statystyk, które pomagają ulepszyć ofertę.
 9. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe chyba, że w opisie zaznaczono inaczej, oraz wolne od wad fizycznych i prawnych

§ 2
REJESTRACJA KLIENTA. ZAŁOŻENIE KONTA W SKLEPIE INTERNETOWYM.

 1. Klientem jest osoba, która zarejestrowała konto Klienta, a rejestracja została zaakceptowana przez Sprzedawcę.
 2. Korzystanie ze Sklepu możliwe jest wyłącznie dla posiadaczy Konta Klienta.
 3. Klient składa wniosek o rejestrację Konta Klienta za pośrednictwem strony internetowej Sklepu.
 4. Chcąc zarejestrować Konto Klienta, Klient zobowiązany jest podać następujące dane:
  1. Imię,
  2. Nazwisko,
  3. Nazwa Firmy,
  4. Adres firmy,
  5. Numer NIP,
  6. E-mail,
  7. Hasło
  8. Telefon
 5. Wniosek Klienta o rejestrację Konta Klienta stanowi ofertę zawarcia umowy na korzystanie ze Sklepu i wymaga uprzedniej akceptacji Sprzedawcy. Decyzję Sprzedawcy w przedmiocie zawarcia umowy i nawiązania w ten sposób współpracy Klient otrzymuje e-mailem.
 6. Sklep zostaje Klientowi udostępniony, a umowa na korzystanie ze Sklepu zawarta, z chwilą aktywacji Konta Klienta przez administratora Sklepu.
 7. Korzystanie ze Sklepu wymaga akceptacji aktualnie obowiązującego regulaminu. Brak akceptacji aktualnej wersji regulaminu oznacza brak możliwości korzystania ze sklepu. Aktualna treść regulaminu udostępniana jest na stronie internetowej Sklepu.
 8. Login oraz hasło do Konta Klienta ustanawiane są przy rejestracji. Dane te mają charakter poufny i nie mogą być udostępnione osobom trzecim. Sprzedawca zaleca regularną zmianę hasła, rekomendując ustanawianie silnego hasła. Sprzedawca nie odpowiada za nieautoryzowane użycie hasła przez osoby postronne, za które to zdarzenia nie można Sprzedawcy przypisać winy.
 9. Klient obowiązany jest niezwłocznie informować Sprzedawcę o każdej zmianie adresu e-mail. W przypadku braku informacji o dokonanej zmianie, wszelkie powiadomienia będą przesyłane na adres e-mail podany przy rejestracji lub po ostatniej zmianie adresu e-mail.
 10. Klient nie może przenieść Konta Klienta na inny podmiot, ani udostępniać Konta Klienta innym podmiotom.
 11. Przyjmuje się, że osoba posiadająca dostęp do loginu i hasła jest uprawniona do składania zamówień w imieniu Klienta. Klient, do czasu powiadomienia Sprzedawcy o podejrzeniu istnienia możliwości nieautoryzowanego dostępu z wnioskiem o zablokowanie Konta, ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania podejmowane przy pomocy jego Konta Klienta oraz wszelkich osób, które posiadają login i hasło do Konta Klienta. Działania posiadacza loginu i hasła będą traktowane, jak działania samego Klienta.
 12. Każda ze stron może w każdym momencie zakończyć współpracę w ramach Sklepu. W przypadku Klienta odbywa się to poprzez zamknięcie Konta Klienta w opcjach Konta Klienta. W przypadku Sprzedawcy odbywa się to poprzez zamknięcie Konta Klienta oraz wysłanie wiadomości e-mail o zamknięciu Konta Klienta.
 13. Zamknięcie Konta Klienta nie wpływa na realizację złożonych i zaakceptowanych zamówień. Zasady określone w regulaminie obowiązują aż do wykonania przez obie strony swoich świadczeń (dostarczenie towaru oraz zapłata ceny). 

§ 3
Składanie zamówień

 1. Produkty, ich opisy, ceny oraz inne informacje umieszczone na stronie są informacją poglądową, nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego, a są jedynie zaproszeniem do zawarcia umowy, o których to rzeczach jest mowa w art. 71 kodeksu cywilnego,
 2. Klient wybiera towary, które przenoszone są do koszyka,
 3. W zakładce „koszyk” Klient składa wiążącą ofertę zakupu wybranych towarów oraz wskazuje sposób dostawy, która to oferta jest wysyłana do Sprzedawcy,
 4. Sprzedawca po otrzymaniu oferty zakupu towarów przystępuje do jej weryfikacji. Informacje o trwającym procesie realizacji zamówienia i jego statusie. są wysyłane na adres e-mail Klienta. Standardowy termin realizacji zamówienia wynosi od 3-7 dni roboczych, chyba że w chwili składania zamówienia opis danego produktu określa inaczej.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo jednostronnej zmiany terminu dostawy zamówienia w przypadku opóźnień od dostawców/producentów urządzeń, jak również prawo do niezrealizowania zamówienia w chwili wycofania produktów ze sprzedaży (zamknięcie produkcji urządzenia), co oznacza niedostępność produktów. Wówczas Sprzedawca niezwłocznie informuje o tym Klienta, co sprawia, że oferta przestaje wiązać, a zamówienie ulega automatycznemu anulowaniu.
 5. Akceptacja oferty ze strony Sprzedawcy oznacza zawarcie umowy sprzedaży, a e-mail wysłany przez Sprzedawcę stanowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży, mocą której Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru, a Klient zobowiązuje się do odbioru towaru i zapłaty ceny
 6. Dla Klientów dostępne są następujące formy płatności:
  1. Odroczona Płatność” – Klient płaci na konto Sprzedawcy należność w terminie wskazanym na fakturze VAT, po zrealizowanym zamówieniu.
  2. Przedpłata” – Klient wpłaca na wskazany przez Sprzedawcę rachunek bankowy należną kwotę wynikającą ze złożonego zamówienia.
 7. W przypadku zastosowania Przedpłaty, wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu środków na koncie Sprzedawcy. W przypadku Odroczonej Płatności wysyła towaru następuje w sposób i w terminie określonym przez Sprzedawcę.
 8. W rozliczeniu transakcji Sprzedawca wystawia Klientowi fakturę VAT na jego dane. Faktura wystawiana i wysyłana jest elektronicznie na adres e-mail Klienta, podany w Sklepie. Klient wyraża nieodwołalną zgodę na wystawianie faktur elektronicznych bez podpisu klienta i ich elektroniczną wysyłkę.
 9. Dostawa realizowana jest za pomocą firm kurierskich lub transportem zlecanym przez Sprzedawcę. Koszty dostawy są usługą doliczoną do kosztów zamówienia i są uwzględniane pod odrębną pozycją w fakturze VAT.
 10. W szczególnych przypadkach sprzedawca może dokonać zmiany warunków płatności (z Odroczonej płatności na rzecz Przedpłaty) ze względu na wartość złożonego zamówienia.

§ 4
REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Produkty w Sklepie objęte są gwarancjami producentów tych urządzeń, które znajdują się na stronie sklepu: www.sklep.bosch.loos.pl. Sprzedawca nie udziela własnej gwarancji. Rękojmia jest wyłączona.
 2. Roszczenia z tytułu gwarancji Klient może do Sprzedawcy, który będzie pośredniczył w procesie reklamacyjnym.
 3. Reklamację należy złożyć w terminie wskazanym w gwarancji na daną rzecz w formie pisemnej lub na adres e-mail czesci@loos.pl.
 4. Sprzedawca nie przyjmuje zwrotów.

§ 5
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest spółka LOOS Centrum Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Marii Kazimiery 35, 01-641 Warszawa. Szczegóły dostępne są w naszej Polityce prywatności pod adresem. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane potocznie „RODO”.
 2. Klient ma w każdej chwili prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, a także w przypadku zastrzeżeń, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (UODO przy ul. Stawki 2 w Warszawie).
 3. W celu rejestracji Konta Klienta Klient podaje swoje dane: imię, nazwisko, adres, e-mail, telefon oraz ustala indywidualne hasło. Klient przekazuje swoje dane osobowe dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie rejestracji uniemożliwia założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez zaznaczenie specjalnego pola w czasie rejestracji konta lub składania zamówienia. Zaznaczając specjalne pole, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu w celu zawarcia i wykonania umowy na korzystanie ze Sklepu oraz wykonywania umów sprzedaży w ramach poszczególnych transakcji.
 4. Za zgodą Klienta jego dane mogą być wykorzystane w celu dostarczania „newslettera” - ofert i informacji marketingowych i/lub w celu dostarczania „porad i opinii” - porad dotyczących zakupionego produktu wraz z możliwością wyrażenia swojej opinii na temat zakupu. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w tych celach poprzez zaznaczenie specjalnych pól w czasie rejestracji konta lub składania zamówienia. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda wyrażona przez Klienta. Klient w każdym momencie może zrezygnować z otrzymywania w/w wiadomości, poprzez odznaczenie udzielonych zgód na swoim Koncie Klienta.
 5. Klient wyraża zgodę na nieodpłatne korzystanie oraz rozpowszechnianie informacji zamieszczonych przez niego w serwisie, a w szczególności opinii.
 6. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z LOOS Centrum Sp. z o.o. celu realizacji zamówień (np.: kurierzy, przewoźnicy, spedytorzy) wyłącznie w granicach prawnie dozwolonych w celu realizacji umów zawartych za pośrednictwem Sklepu.
 7. Integralną częścią Regulaminu jest Polityka Prywatności, w której Sprzedawca udostępnia Klientowi szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych. Jest ona dostępna pod adresem: www.loos.pl.

§ 6
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu z zastrzeżeniem, że zmiany Regulaminu obowiązują od chwili umieszczenia ich na stronie Sklepu i mają zastosowanie wyłącznie do sprzedaży mających miejsce już po umieszczeniu zmian.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 23.03.2020 r.

 

× Dziękujemy za rejestrację. Do czasu aktywacji przez administratora, Twoje konto będzie nieaktywne.