Informacje w sprawie polityki prywatności

LOOS Centrum Sp. z o.o. (w dalszej części „LOOS” wzgl. „my” lub „nas”) pragnie wyrazić satysfakcję z powodu korzystania przez Państwa z naszych stron internetowych oraz aplikacji mobilnych (łącznie zwanymi również „ofertą online”), a także zainteresowania naszym przedsiębiorstwem oraz naszymi produktami.

LOOS respektuje Państwa prywatność

Ochrona Państwa prywatności podczas przetwarzania danych osobowych oraz bezpieczeństwo wszystkich danych handlowych ma dla nas istotne znaczenie, które mamy na względzie w naszych procesach biznesowych. Dane osobowe gromadzone podczas korzystania przez Państwa z naszej oferty online przetwarzamy z zachowaniem poufności i zgodnie z przepisami prawa.

Ochrona pracy oraz bezpieczeństwo informacyjne są elementem składowym polityki naszego przedsiębiorstwa.

Administrator

Administratorem przetwarzającym Państwa dane osobowe jest LOOS; wyjątkowe sytuacje są objaśnione w niniejszych informacjach w sprawie polityki prywatności.

Nasze dane kontaktowe przedstawiają się następująco:
LOOS Centrum Sp. z o.o.
Marii Kazimiery 35
01-641 Warszawa
Polska

Tel: +48 22 561 9090
E-Mail: loos@loos.pl

Gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych

Obowiązujące zasady

Dane osobowe są to wszystkie informacje, które odnoszą się do zidentyfikowanej lub identyfikowalnej osoby fizycznej, tj. przykładowo imiona i nazwiska, adresy, numery telefonu, adresy e-mail, dane umowne, księgowe i rozliczeniowe, które są wyrazem tożsamości osoby.

Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy dane osobowe (łącznie z adresami IP) tylko wówczas, gdy dostępna jest do tego ustawowa podstawa prawna oraz gdy uzyskaliśmy od Państwa zgodę w tym zakresie, np. w ramach rejestracji.

Przetwarzane kategorie danych

Przetwarza się następujące kategorie danych:

 • Dane komunikacyjne (np. imię i nazwisko, telefon, e-mail, adres pocztowy, adres IP)
 • Stałe dane umowy (stosunek umowny, zainteresowanie produktem, względnie umową)

Cele przetwarzania oraz podstawy prawne

Państwa dane osobowe są przetwarzane przez nas oraz zaangażowanych przez nas usługodawców w następujących celach:

 • Udostępnienie tego typu oferty online (Podstawa prawna: uzasadniony interes z naszej strony w marketingu bezpośrednim, o ile odbywa się to w zgodzie z przepisami prawa o ochronie danych osobowych oraz prawa ochrony konkurencji).
 • Udzielenie odpowiedzi na zapytanie (podstawa prawna: wyrażenie zgody).

Proszę mieć na uwadze: My, tj. LOOS, powierzyliśmy usługodawcom / partnerom kooperacyjnym oraz przedsiębiorstwom Grupy Bosch na całym świecie przetwarzanie danych osobowych (dane kontaktowe firmy i konsultantów) należących do użytkowników naszych ofert online. Poziom polityki prywatności w niektórych krajach odbiorców nie odpowiada wysokim standardom UE. Jednakże zobowiązaliśmy naszych usługodawców / partnerów kooperacyjnych oraz przedsiębiorstwa Grupy Bosch zgodnie z naszą informacją kontaktową do przetwarzania danych tylko w ramach tego zlecenia. Nie jest jednak wykluczone, że Państwa dane nie są chronione w formie przyjętej w UE i w pewnych okolicznościach są przekazywane także podmiotom trzecim (np. instytucjom państwowym).

Bez Państwa zgody niestety nie możemy rozpatrzyć przekazanej przez Państwa sprawy. Z tego względu prosimy Państwa o wyrażenie zgody. Jest ona dobrowolna i mogą ją Państwo cofnąć w każdym momencie ze skutkiem na przyszłość, wysyłając wiadomość do administratora.

 • Celem ustalenia zakłóceń oraz ze względów bezpieczeństwa (Podstawy prawne: wypełnianie naszych zobowiązań prawnych w zakresie bezpieczeństwa danych oraz uzasadnionego interesu w usunięciu zakłóceń oraz zapewnieniu bezpieczeństwa naszych ofert).
 • Reklama własna lub reklama za pośrednictwem innych podmiotów oraz badanie rynku i pomiar zasięgu w ustawowo dopuszczalnym zakresie, względnie w oparciu o wyrażenie zgody (Podstawa prawna: wyrażenie zgody)
 • Przeprowadzanie ankiet dotyczących produktów, względnie ankietowanie klientów mailowo i/lub telefonicznie, o ile wyrazili Państwo na to wyraźną zgodę (Podstawa prawna: zgoda).
  Uwaga: jeśli do przeprowadzania sondaży angażujemy instytut badań rynkowych, będzie się to odbywać wyłącznie z naszego upoważnienia i zgodnie z naszymi instrukcjami.
 • Przeprowadzanie konkursów lub promocji rabatowych zgodnie z każdorazowymi warunkami konkursów lub promocji rabatowych (podstawa prawna: wypełnienie umowy, w tym kontekście odsyłamy do każdorazowo obowiązujących warunków uczestnictwa).
 • Wysyłka newslettera za zgodą odbiorcy mailem (Podstawa prawna: zgoda).
 • Zachowanie i obrona naszych praw (Podstawa prawna: Uzasadniony interes z naszej strony w dochodzeniu i obronie naszych praw).

Rejestracja

Jeśli chcą korzystać Państwo z usług, które wymagają zawarcia umowy, prosimy o dokonanie rejestracji. W ramach rejestracji gromadzimy dane osobowe (np. imię, nazwisko, datę urodzenia, adres e-mail, ewentualnie informacje na temat pożądanego rodzaju płatności, względnie właściciela konta) oraz w razie potrzeby dalsze dane przekazywane dobrowolnie, które są niezbędne do zawarcia i wypełnienia umowy. Dane obowiązkowe oznaczamy gwiazdką: *. Udostępnienie danych niezgodnych ze stanem faktycznym może prowadzić do utraty pozycji prawnych wiążących się z Państwa rejestracją.

Pliki log

Przy każdorazowym korzystaniu z Internetu przez Państwa przeglądarkę internetową przekazywane są automatycznie określone informacje, zapisywane przez nas w tzw. plikach log.

Pliki log są przez nas zapisywane na krótki czas w celu ustalenia usterek, a także ze względów bezpieczeństwa (np. celem wyjaśnienia prób ingerencji), po czym następuje ich usunięcie. Pliki log, których dalsze przechowywanie jest wymagane w celach dowodowych, nie są usuwane do momentu całkowitego wyjaśnienia danej sprawy, a w jednostkowych przypadkach mogą zostać przekazane organom dochodzeniowym.

Pliki log są wykorzystywane (bez, względnie bez zupełnego adresu IP) również w celach analitycznych; w tym zakresie patrz Rozdział dotyczący analityki internetowej.

W plikach log zapisywane są w szczególności następujące informacje:

 • adres IP (adres protokołu internetowego) urządzenia końcowego, które służy do uzyskania dostępu do naszej oferty online;
 • adres strony internetowej, z której została otwarta oferta online (tzw. URL pochodzenia i odsyłania);
 • nazwa dostawcy usługi, za pośrednictwem którego następuje dostęp do oferty online;
 • nazwa otworzonych plików, względnie informacji;
 • data i godzina oraz czas trwania otwarcia;
 • przesłana ilość danych;
 • system operacyjny oraz informacje dotyczące stosowanej przeglądarki internetowej łącznie z zainstalowanymi add-ons (np. do Flash Player);
 • kod statusu http (np. „Zapytanie przebiegło pomyślnie.” lub „Nie znaleziono żądanego pliku.”).

Dzieci

Ta oferta online jest skierowana do zainteresowanych osób pełnoletnich reprezentujących drobny i duży przemysł.

Przekazywanie danych

Przekazywanie danych innym administratorom

Państwa dane osobowe są zasadniczo przekazywane przez nas innym administratorom tylko wówczas, gdy jest to niezbędne w odniesieniu do wypełniania umowy, my bądź podmiot trzeci mamy uzasadniony interes w przekazywaniu danych lub udzielili Państwo zgody w tym zakresie. Szczegółowe informacje w zakresie podstaw prawnych są dostępne w rozdziale Cele przetwarzania oraz podstawy prawne. Podmiotami trzecimi mogą być także inne przedsiębiorstwa Grupy Bosch. Na ile dane są przekazywane podmiotom trzecim z uwagi na uzasadniony interes, jest opisane w niniejszych informacjach w sprawie polityki prywatności.

Ponadto dane mogą być przekazywane innym administratorom, o ile będziemy do tego zobowiązani na podstawie przepisów prawa lub podlegającej wykonaniu decyzji urzędowej, względnie sądowej.

Usługodawcy (ogólnie)

Powierzamy zewnętrznym usługodawcom zadania związane z serwisem sprzedażowym i marketingowym, zarządzaniem umowami, realizacją płatności, programowaniem, hostingiem danych i serwisem hotline. Wybraliśmy tych usługodawców skrupulatnie i stale ich nadzorujemy, w szczególności pod względem należytego obchodzenia się z zapisanymi u nich danymi oraz ich zabezpieczania. Wszyscy usługodawcy są przez nas zobowiązani do zachowywania poufności oraz przestrzegania przepisów ustawowych. Usługodawcami mogą być także inne przedsiębiorstwa Grupy Bosch.

Przekazywanie odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Możemy przekazywać dane osobowe również odbiorcom, którzy mają swą siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w tzw. krajach trzecich. W takim przypadku, zanim dokonamy przekazania, upewniamy się, że u odbiorcy albo obowiązuje polityka prywatności na odpowiednim poziomie (np. na podstawie stosownej decyzji Komisji UE dla danego kraju, albo uzgodniono z odbiorcą tzw. standardowe klauzule umowne UE), bądź udzielili Państwo zgody na przekazywanie.

Mogą Państwo uzyskać u nas przegląd odbiorców w krajach trzecich oraz kopię konkretnie uzgodnionych regulacji w sprawie zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych. Proszę skorzystać w tym zakresie z informacji podanych w rozdziale Kontakt.

Czas trwania zapisywania; terminy przechowywania

Zasadniczo zapisujemy Państwa dane na okres niezbędny do świadczenia przez nas oferty online oraz związanych z nią usług, względnie dopóki mamy uzasadniony interes w dalszym zapisywaniu (np. możemy mieć także po wypełnieniu umowy uzasadniony interes w marketingu pocztowym). We wszystkich innych przypadkach usuwamy Państwa dane osobowe z wyjątkiem tych danych, które musimy zapisywać celem spełnienia prawnych zobowiązań (np. ze względu na terminy przechowywania wynikające z prawa podatkowego i handlowego jesteśmy zobowiązani do przechowywania dokumentów, np. umów i faktur przez pewien okres).

Konkursy lub promocje rabatowe

Jeśli uczestniczą Państwo w naszym konkursie lub w naszej promocji rabatowej, wykorzystujemy Państwa dane celem przekazywania informacji o wygranych oraz w celach reklamowania naszych produktów w zakresie dopuszczonym przepisami prawa, względnie o ile wyrazili Państwo zgodę w tym zakresie. Szczegółowe informacje dotyczące konkursów lub promocji rabatowych są zawarte w każdorazowych warunkach uczestnictwa.

Korzystanie z cookies

Informacje ogólne

Cookies, tzw. ciasteczka, to małe pliki tekstowe, które są zapisywane na Państwa komputerze podczas korzystania z oferty online. Jeśli ponownie otworzą Państwo tę ofertę online, Państwa przeglądarka odsyła treść cookies do danego oferenta, umożliwiając w ten sposób rozpoznanie urządzenia końcowego. Sczytywanie cookies umożliwia nam optymalne kształtowanie naszej oferty online celem ułatwienia Państwu korzystania z niej.

Wyłączanie i usuwanie cookies

Jeśli odwiedzają Państwo nasze strony internetowe, za pośrednictwem wyskakującego okienka cookie layer są Państwo pytani, czy akceptują Państwo ciasteczka umieszczane na naszej stronie, czy też chcieliby Państwo wyłączyć je w ustawieniach.

Jeśli decydują się Państwo odrzucić cookies, wówczas na Państwa przeglądarce umieszcza się opt-out cookie. Ten cookie służy wyłącznie do przyporządkowania Państwa sprzeciwu. Wyłączenie cookies może jednak skutkować tym, że poszczególne funkcje naszych stron internetowych mogą być już dla Państwa niedostępne. Proszę mieć na uwadze, że opt-out cookie ze względów technicznych może znaleźć zastosowanie tylko w przeglądarce, z której został wstawiony. Jeśli usuną Państwo cookies lub korzystają z innej przeglądarki, względnie z innego urządzenia końcowego, należy ponownie dokonać opt-out.

Możliwość dokonywania ustawień nie obejmuje cookies, które są umieszczane przez innych oferentów podczas Państwa wizyty na stronie internetowej podmiotów trzecich.

Za pośrednictwem swojej przeglądarki mogą Państwo w każdym momencie usunąć wszystkie cookies. W tej kwestii proszę zasięgnąć informacji w funkcji pomocy swojej przeglądarki. Także to może jednak skutkować tym, że poszczególne funkcje mogą być już dla Państwa niedostępne.

Przegląd wykorzystywanych przez nas cookies

W tym rozdziale zawarty jest przegląd stosowanych cookies.

Absolutnie niezbędne cookies

Określone cookies są wymagane, byśmy mogli w sposób niezawodny udostępniać naszą ofertę online. Ta kategoria obejmuje np.

 • Cookies, które służą identyfikacji, względnie uwierzytelnieniu naszych użytkowników;
 • Cookies, które tymczasowo przechowują określone dane wprowadzone przez użytkownika (np. zawartość kosza zakupowego lub formularza online);
 • Cookies, które zapisują określone preferencje użytkowników (np. ustawienia wyszukiwania lub języka);
 • Cookies, które zapisują dane pozwalające zagwarantować bezusterkowe przekazywanie treści wideo, względnie audio.

Ciasteczka analityczne

Wykorzystujemy ciasteczka analityczne w celu zarejestrowania sposobu użytkowania (np. klikanie banerów reklamowych, odwiedzane podstrony, wyszukiwanie) charakteryzującego naszych użytkowników i dokonania analiz statystycznych.

Ciasteczka reklamowe

Wykorzystujemy także cookies w celach reklamowych. Profile dotyczące sposobu użytkowania (np. klikanie banerów reklamowych, odwiedzane podstrony, wyszukiwanie) utworzone przy użyciu tych ciasteczek są przez nas wykorzystywane celem wyświetlania Państwu reklam, względnie ofert, które są dostosowane do Państwa zainteresowań („Reklama oparta na zainteresowaniu”).

Ciasteczka reklamowe podmiotów trzecich

Pozwalamy również innym przedsiębiorstwom gromadzić dane dotyczące naszych użytkowników przy użyciu ciasteczek reklamowych. Umożliwia to nam oraz podmiotom trzecim wyświetlanie użytkownikom naszej oferty online reklamy opartej na zainteresowaniu, która bazuje na Państwa sposobie użytkowania (np. klikanie banerów reklamowych, odwiedzane podstrony, wyszukiwanie) w kategoriach ogólnych, nie zaś ograniczonych do naszej oferty online.

Conversion cookies

Nasi partnerzy w zakresie Conversion Tracking umieszczają cookie na Państwa komputerze („Conversion cookie”), jeśli poprzez wyświetlenie danego partnera znajdą się Państwo na naszej stronie internetowej. Te cookies tracą swoją ważność z reguły po 30 dniach. Jeśli odwiedzają Państwo nasze określone strony, a cookie nie stracił ważności, zarówno my jak i dany partner w zakresie conversion tracking możemy rozpoznać, że określony użytkownik kliknął wyświetlenie i w ten sposób został przekierowany do naszej strony. Informacje uzyskane dzięki conversion cookies służą do stworzenia statystyk konwersji i uzyskania danych o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli dane wyświetlenie i zostali przekierowani na stronę zaopatrzoną w conversion tracking tag.

Analiza internetowa

Potrzebujemy informacji statystycznych w zakresie korzystania z naszej oferty online, aby ukształtować je w sposób przyjazny dla użytkownika, dokonywać pomiarów zasięgu oraz prowadzić badania rynku.

W tym celu wykorzystujemy narzędzia do analizy internetowej opisane w tym rozdziale.

Tworzone przez te narzędzia profile użytkowania przy pomocy ciasteczek analitycznych lub poprzez analizę plików log nie są kojarzone z danymi osobowymi. Narzędzia te albo w ogóle nie korzystają z adresów IP użytkowników, albo skracają je natychmiast po pobraniu. Oferenci narzędzi przetwarzają dane wyłącznie jako podmioty przetwarzające zgodnie z naszymi instrukcjami i nie we własnych celach. Poniżej znajdą Państwo dla każdego narzędzia informacje odnoszące się do danego oferenta oraz dotyczące sposobu wyrażenia sprzeciwu wobec gromadzenia i przetwarzania danych.

W przypadku narzędzi, które pracują przy użyciu opt-out cookies, należy mieć na uwadze, że funkcja opt-out odnosi się do urządzenia, względnie do przeglądarki i obowiązuje zasadniczo tylko w odniesieniu do stosowanego w danej chwili urządzenia końcowego, względnie stosowanej przeglądarki. W przypadku korzystania z większej liczby urządzeń końcowych, względnie przeglądarek, należy ustawić opt-out na każdym poszczególnym urządzeniu końcowym oraz w każdej wykorzystywanej przeglądarce.

Ponadto można również łącznie zablokować tworzenie profili użytkowania, dezaktywując generalnie wykorzystywanie cookies; w tej kwestii patrz rozdział Wyłączanie i usuwanie cookies.

YouTube

Ta oferta online wykorzystuje platformę wideo YouTube prowadzoną przez YouTube, LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066, USA („YouTube”). YouTube jest platformą umożliwiającą przekazywanie plików audio oraz wideo.

Gdy otworzą Państwo odpowiednią stronę naszej oferty, zainstalowany YouTube Player nawiązuje połączenie z YouTube celem przesłania i odtworzenia pliku wideo lub audio. Przy tym przekazywane są również dane do YouTube jako administratora. Nie ponosimy odpowiedzialności za przetwarzanie tych danych przez YouTube.

Dalsze informacje dotyczące zakresu i celu gromadzenia danych, dalszego przetwarzania i wykorzystywania danych przez YouTube, Państwa praw i udostępnionych Państwu do wyboru opcji ochrony prywatności, są zawarte w informacjach w sprawie polityki prywatności YouTube.

Newsletter

Newsletter z logowaniem; Prawo do cofnięcia zgody

W ramach naszej oferty online mogą Państwo zamówić newsletter. W tym zakresie stosujemy tzw. procedurę double opt-in, zgodnie z którą w pierwszej kolejności prześlemy Państwu newsletter za pośrednictwem e-maila, mobilnych serwisów informacyjnych (jak np. WhatsApp), wiadomości SMS lub push, o ile wcześniej w wyraźny sposób potwierdzili Państwo aktywację serwisu newslettera poprzez kliknięcie linku w wiadomości. Jeśli w przyszłości nie będą Państwo chcieli otrzymywać newsletterów, można w każdym momencie zakończyć prenumeratę, cofając swoją zgodę. Cofnięcie zgody na newsletter mailowy odbywa się poprzez link opublikowany w newsletterze, względnie w ustawieniach administracyjnych danego oferenta online. Alternatywnie można skontaktować się z nami, korzystając z informacji zawartych w rozdziale Kontakt.

Zewnętrzne linki

Nasza oferta online może zawierać linki do stron internetowych podmiotów trzecich − oferentów z nami niepowiązanych. Po kliknięciu linku nie mamy wpływu na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie ewentualnych danych osobowych przekazywanych podmiotowi trzeciemu w wyniku kliknięcia linku (przykładowo adresu IP lub URL strony, na której znajduje się link), ponieważ postępowanie podmiotów trzecich jest siłą rzeczy poza naszą kontrolą. Nie bierzemy odpowiedzialności za przetwarzanie tego typu danych osobowych przez te osoby trzecie.

Bezpieczeństwo

Nasi pracownicy oraz zaangażowane przez nas przedsiębiorstwa usługowe mają obowiązek zachowywania dyskrecji oraz przestrzegania przepisów stosownych ustaw z zakresie polityki prywatności.

Podejmujemy wszelkie wymagane działania techniczne i organizacyjne pozwalające zagwarantować odpowiedni poziom bezpieczeństwa oraz ochronę administrowanych przez nas Państwa danych osobowych w szczególności przed ryzykiem przypadkowego lub bezprawnego zniszczenia, zmanipulowania, utraty, zmiany, bądź nieupoważnionego ujawnienia, względnie przed nieupoważnionym dostępem do nich. Nasze działania zmierzające do poprawy poziomu bezpieczeństwa są stale ulepszane zgodnie z rozwojem technologicznym.

Prawa użytkowników

Celem dochodzenia swoich praw proszę skorzystać z informacji zawartych w rozdziale Kontakt. Proszę przy tym upewnić się, że będziemy mieć możliwość jednoznacznego zidentyfikowania Państwa osoby.

Prawo do informacji:

Mają Państwo prawo do uzyskiwania od nas informacji dotyczących przetwarzania Państwa danych. W tym zakresie mogą Państwo skorzystać z prawa do informacji odnoszących się do Państwa danych osobowych przetwarzanych przez nas.

Prawo do korygowania i usuwania danych:

Mają Państwo prawo zażądać od nas skorygowania błędnych danych i – o ile spełnione są wymogi ustawowe – uzupełnienia bądź usunięcia Państwa danych.

Nie dotyczy to danych, które są wymagane do celów rozliczeniowych i księgowych, bądź podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania. Jeśli dostęp do takich danych nie jest potrzebny, ich przetwarzanie jest ograniczone (patrz niżej).

Ograniczenie przetwarzania:

Mają Państwo prawo zażądać od nas – o ile spełnione są wymogi ustawowe – ograniczenie przetwarzania Państwa danych.

Wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych:

Ponadto mają Państwo prawo wyrażenia w każdym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych. Wówczas zaniechamy przetwarzania Państwa danych, chyba że będziemy w stanie wykazać – zgodnie z przepisami ustawowymi – istotne uzasadnione powody dalszego przetwarzania, które przeważą nad Państwa prawami.

Sprzeciw wobec marketingu bezpośredniego:

Ponadto mają Państwo możliwość wyrażenia w każdym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach reklamowych („Sprzeciw wobec reklamy”). Proszę mieć na względzie, że ze względów organizacyjnych może dojść do zbiegnięcia się w czasie wyrażenia sprzeciwu oraz wykorzystywania Państwa danych w ramach rozpoczętej już kampanii.

Wyrażenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadku podstawy prawnej „uzasadniony interes”:

Ponadto mają Państwo prawo wyrażenia w każdym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych, o ile opiera się ono na podstawie prawnej uzasadnionego interesu. Wówczas zaniechamy przetwarzania Państwa danych, chyba że będziemy w stanie wykazać – zgodnie z przepisami ustawowymi – istotne uzasadnione powody dalszego przetwarzania, które przeważą nad Państwa prawami.

Cofnięcie zgody:

Jeśli udzielili nam Państwo zgody na przetwarzanie Państwa danych, mogą ją Państwo cofnąć w każdym momencie ze skutkiem na przyszłość. Nie narusza to zgodności z prawem przetwarzania Państwa danych dokonywanego do momentu cofnięcia zgody.

Przenoszalność danych:

Ponadto mają Państwo prawo do otrzymywania udostępnionych nam danych w ustrukturyzowanym, powszechnie stosowanym i odczytywalnym maszynowo formacie, względnie – o ile jest to technicznie wykonalne – zażądania przekazania danych podmiotowi trzeciemu.

Prawo do wniesienia odwołania w organie nadzorczym:

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia odwołania w organie ochrony danych. W tym celu mogą Państwo zwrócić się do organu ochrony danych właściwego dla Państwa miejsca zamieszkania. W tym zakresie:

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2 
00-193 Warszawa

fax: 22 531-03-01
kancelaria@uodo.gov.pl

Zmiana informacji w sprawie polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do dokonywania zmian w działaniach zmierzających do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych, o ile będzie to niezbędne ze względu na postęp technologiczny. W takich przypadkach dostosujemy również odpowiednio nasze informacje w sprawie polityki prywatności. Z tego względu należy zawsze zwracać uwagę na aktualną wersję naszej informacji w sprawie ochrony danych osobowych.

Kontakt

Jeśli chcieliby Państwo skontaktować się z nami, prosimy skorzystać z adresu podanego w rozdziale „Administrator”.

W sprawie dochodzenia swoich praw, zgłoszenia przypadków naruszenia poufności, a także przesłania sugestii oraz skarg dotyczących przetwarzania danych osobowych zalecamy zwrócić się do naszego koncernowego pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych:

Pani
Agnieszka Morawietz
Pełnomocnik  ds. ochrony danych osobowych
Marii Kazimiery 35
01-641 Warszawa
Polska

× Dziękujemy za rejestrację. Do czasu aktywacji przez administratora, Twoje konto będzie nieaktywne.